Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Pitanja

Petogodišnji studij teologije, KBF

I. i III. KNJIGA ZAKONIKA - Opće odredbe i naučiteljska služba Crkve

1. Pravo u ljudskoj stvarnosti?
2. Pojam i definicija prava?
3. Specifičnost pravnog uređenja?
4. Pravo u crkvenoj stvarnosti?
5. Kanonski pravni poredak?
6. Nijekanje prava u Crkvi?
7. Kanonizacija, pozitivizacija i formalizacija božanskog prava?
8. Podjela kanonskog prava?
9. Kanonski pravni izvori (razvoj kanonskog prava u povijesti Katoličke crkve)?
10. Iter i glavne značajke ZKP-1983.?
11. Zakonik kanona istočnih Crkava (glavne karakteristike)?
12. Sadržaj ZKP-1983.?
13. Uvodni kanoni I. knjige Zakonika?
14. Crkveni zakoni (definicija, vlastitosti, vrste, obvezatnost)?
15. Crkveni zakoni i njihovo proglašenje?
16. Tumačenje i razumijevanje crkvenih zakona?
17. Dopuna zakonskih praznina?
18. Prestanak, dvojba i opoziv crkvenih zakona?
19. Kanonizacija građanskih zakona?
20. Običaj?
21. Opće odluke i upute?
22. Pojedinačni upravni akt (zajedničke odredbe)?
23. Pojedinačne odluke i zapovijedi?
24. Otpisi?
25. Povlastice?
26. Oprosti?
27. Statuti i pravilnici?
28. Kanonski položaj fizičkih osoba?
29. Pravne osobe?
30. Pravni čini?
31. Nedostaci pravnog čina?
32. Vlast upravljanja?
33. Sudjelovanje vjernika laika u vlasti upravljanja?
34. Crkvene službe?
35. Sudjelovanje vjernika laika u crkvenim službama?
36. Povjeravanje crkvene službe?
37. Slobodno podjeljivanje?
38. Predlaganje?
39. Izbor?
40. Molbeni izbor?
41. Gubitak crkvene službe?
42. Odreknuće?
43. Premještaj?
44. Uklanjanje?
45. Oduzeće?
46. Zastara?
47. Računanje vremena?
48. Poklad vjere?
49. Nezabludivost rimskog prvosvećenika?
50. Nezabludivo učiteljstvo Biskupskog zbora?
51. Tri teška kršenja vjere?
52. Vjerodostojno naučavanje koje nije nezabludivo?
53. Ekumenski pokret (odredbe o ekumenizmu u ZKP-1983.)?
54. Naviještanje Božje riječi (osobe, predmet i sredstva)?
55. Propovijedanje Božje riječi (djelatnici, homilija, sadržaj i način propovijedanja)?
56. Sudjelovanje vjernika laika u propovijedanju Božje riječi?
57. Katehetsko poučavanje (djelatnici, sredstva, priprava kateheta)?
58. Sudjelovanje vjernika laika u katehetskom poučavanju?
59. Misijska djelatnost Crkve?
60. Sudjelovanje vjernika laika u misijskoj djelatnosti Crkve?
61. Katolički odgoj (obveza i pravo roditelja, dužnost i pravo Crkve, svrha i sadržaj)?
62. Škole (škola općenito, katoličke škole)?
63. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture?
64. Katolička sveučilišta i druga visoka učilišta?
65. Crkvena sveučilišta i fakulteti?
66. Vjernik laik u poučavanju svetih znanosti?
67. Sredstva društvenog priopćavanja i posebno knjige?
68. Zadaće vjernika laika u sredstvima društvenog priopćavanja?
69. Ocjenitelji?
70. Ispovijest vjere?

II. KNJIGA ZAKONIKA - Božji narod

1. Vjernici (definicija, potpuno crkveno zajedništvo, katekumeni, klerici, laici, zavjetovanje evanđeoskih savjeta)?
2. Obveze i prava svih vjernika?
3. Obveze i prava vjernika laika: 1) opća obveza i pravo evangelizacije (kan. 225, § 1); 2) posebna dužnost prožimanja evanđeoskim duhom i usavršavanja poretka vremenitih stvari (kan. 225, § 2); 3) osobita dužnost da preko ženidbe i obitelji sudjeluju u izgradnji Božjeg naroda (kan. 226, § 1); 4) teška obveza i pravo da kao roditelji kršćanski odgajaju djecu (kan. 226, § 2); 5) priznanje sloboda u stvarima građanskog reda (kan. 227); 6) sposobnost za preuzimanje crkvenih službi i zadaća prema pravnim odredbama (kan. 228, § 1); 7) prikladnost da kao stručnjaci i savjetnici pomažu crkvenim pastirima (kan. 228, § 2); 8) obveza i pravo stjecanja kršćanskog nauka (kan. 229, § 1); 9) pravo na dublji nauk u svetim disciplinama (kan. 229, § 2); 10) prikladnost da po mandatu mjerodavne vlasti poučavaju u svetim znanostima (kan. 229, § 3); 11) sposobnost da laici muškarci budu uzeti u stalne službe čitača i akolita (kan. 230, § 1); 12) sposobnost obavljanja službi čitača, tumača, pjevača i drugih prema pravnoj odredbi (kan. 230, § 2); 13) uvjetovana sposobnost zamjene posvećenih službenika u nekim njihovim zadaćama (kan. 230, § 3); 14) obveza stjecanja prikladnog odgoja i znanja za vršenje odgovarajuće službe ili zadaće (kan. 231, § 1); 15) pravo na prikladnu nagradu, zdravstveno i socijalno osiguranje u slučaju vršenja posebne službe u Crkvi (kan. 231, § 2).
4. Odabir, formacija, i uzdržavanje vjernika laika u crkvenim službama i zadaćama?
5. Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve prema odredbama ZKP-1983.?
6. Vjernici laici u munus docendi?
7. Vjernici laici u munus regendi?
8. Suradnički odnos klerik-laik?
9. Posvećeni službenici ili klerici: a) Odgoj i obrazovanje klerika b) Upis klerika ili inkardinacija c) Obveze i prava klerika d) Gubitak kleričkog staleža?
10. Osobne prelature?
11. Vjernička društva (zajedničke odredbe)?
12. Javna vjernička društva?
13. Privatna vjernička društva?
14. Rimski prvosvećenik (osobine vlasti, izbor, područje i kolegijalnost primatske službe)?
15. Biskupski zbor (vlast, vršenje vlasti, ekumenski sabor)?
16. Biskupska sinoda?
17. Kardinali svete rimske Crkve?
18. Rimska kurija?
19. Apostolska konstitucija o Rimskoj kuriji Pastor bonus?
20. Izaslanici rimskog prvosvećenika?
21. Partikularne Crkve?
22. Biskupi općenito?
23. Dijecezanski biskupi?
24. Biskupi koadjutori i pomoćni biskupi?
25. Spriječena stolica i prazna stolica?
26. Crkvene pokrajine i crkvene regije (osvrt na Republiku Hrvatsku)?
27. Metropoliti?
28. Krajevni sabori?
29. Biskupske konferencije?
30. Hrvatska biskupska konferencija?
31. Biskupijska sinoda?
32. Biskupijska kurija?
33. Generalni i biskupijski vikari?
34. Kancelar kurije i drugi bilježnici te arhivi?
35. Ekonomsko vijeće i ekonom?
36. Prezbitersko vijeće i zbor savjetnika?
37. Kanonički kaptoli?
38. Pastoralno vijeće (na razini (nad)biskupije)?
39. Župe?
40. Služba župnika (kvalitete, imenovanje, dužnosti, posebne funkcije, obveze i prava)?
41. Svećenici in solidum?
42. Župni upravitelj?
43. Jedna (ili više) župa povjerena svećeniku s vlašću i ovlastima župnika uz sudjelovanje đakona ili posvećenih osoba ili vjernika laika (kan. 517, § 2)?
44. Župne knjige?
45. Župna administracija?
46. Pravilnik o crkvenim maticama i drugim uredskim knjigama?
47. Župno pastoralno vijeće?
48. Župno ekonomsko vijeće?
49. Župni Caritas?
50. Župni vikari?
51. Oblici pastoralnih jedinica u ZKP-1983.?
52. Pravni temelji ekipnog pastoralnog rada?
53. Dekani?
54. Rektori crkava i kapelani?
55. Zajedničke odredbe za sve ustanove posvećenog života?
56. Redovničke ustanove?
57. Redovničke kuće, njihov osnutak i ukinuće?
58. Upravljanje ustanovama (poglavari i vijeća, kapituli, vremenita dobra i upravljanje njima)?
59. Primanje kandidata, odgoj i obrazovanje članova?
60. Obveze i prava ustanova i njihovih članova?
61. Apostolat ustanova?
62. Odvajanje članova od ustanove?
63. Redovnici promaknuti u biskupstvo?
64. Konferencije viših poglavara?
65. Svjetovne ustanove?
66. Družbe apostolskog života?
67. Župnik redovnik?
68. Model za konvenciju o povjeravanju župa redovnicima?
69. Odredbe krajevnog prava koje se odnose na materiju II. knjige Zakonika (statuti, pravilnici…)?

IV. KNJIGA ZAKONIKA - Posvetiteljska služba Crkve

1. Definicija ženidbe?
2. Ciljevi ženidbe, dobra ženidbe?
3. Bitna svojstva ženidbe?
4. Sakramentalnost ženidbe?
5. Zakoni i mjerodavna vlast nad ženidbama?
6. Pravna pogodnost ženidbe?
7. Vrste ženidbe (s gledišta vjerske pripadnosti, valjanosti, oblika)?
8. Obećanje ženidbe i zaruke?
9. Pastoralna briga i priprava za sklapanje ženidbe (općenito)?
10. Priprava za vjenčanje:
a) redovite prilike – mjerodavni župnik, postupak, zaručnički ispit, navještaji, dokumenti, saslušanje svjedoka, roditelja, zakletva…?
b) slučaj smrtne pogibelji?
11. Sklapanje ženidbe uz dopuštenje mjesnog Ordinarija (kann. 1071 – 1072)?
12. Zapreke općenito (postavljanje, dokidanje…)?
13. Podjeljivanje oprosta od ženidbenih zapreka – vlast pape, ordinarija, župnika, svećenika, đakona, ispovjednika (redovite prilike, smrtna pogibelj, kad je sve pripremljeno za vjenčanje)?
14. Molba za oprost od ženidbenih zapreka?
15. Ženidbene zapreke i to posebno: dobi, spolne nemoći, ženidbenog veza, razlike kulta, reda, zavjeta, otmice, zločina, krvnog srodstva, tazbine, javne ćudorednosti, građanskog srodstva (pojam, narav, prestanak zapreke)?
16. Ženidbena privola općenito?
17. Naravna nesposobnost za sklapanje ženidbe?
18. Minimalno znanje o ženidbi?
19. Zabluda?
20. Himba?
21. Uvjet?
22. Sila i strah?
23. Sklapanje ženidbe po zastupniku, po tumaču?
24. Oblici sklapanja ženidbe:
- kroz povijest?
- kanonski oblik sklapanja ženidbe?
- redoviti oblik sklapanja ženidbe (vjenčatelj, svjedoci, uvjeti za valjano prisustvovanje, delegacija, subdelegacija)?
- izvanredni ženidbeni oblik?
- liturgijski oblik sklapanja ženidbe?
25. Vrijeme i mjesto vjenčanja?
26. Upis vjenčanja?
27. Mješovite ženidbe?
28. Tajno sklapanje ženidbe?
29. Učinci ženidbe?
30. Razrješenje ženidbe (tvrde i izvršene, neizvršene, nekršćanske)?
31. Rastava bez raskidanja ženidbenog veza?
32. Jednostavno ukrepljenje ženidbe?
33. Ozdravljenje u korijenu?
34. Krst?
35. Pokora?
36. Bolesničko pomazanje?

V., VI. i VII. KNJIGA ZAKONIKA - Vremenita crkvena dobra, kaznene mjere u Crkvi, postupci

A) KAZNENE MJERE U CRKVI (kann. 1311 - 1399)

1. Biblijski temelji?
2. Povijesni razvoj i materijalni izvori prije ZKP-1983.?
3. Kažnjiva djela i kazne općenito?
4. Vrste kaznenih mjera?
5. Kazneni zakon i kaznena zapovijed?
6. Podložnik kaznenih mjera (tko, razlozi koji isključuju, umanjuju ili povećavaju ubrojivost)?
7. Sudioništvo u kaznenom djelu?
8. Pokušaj i promašaj kaznenog djela?
9. Cenzure (izopćenje, zabrana bogoslužja, obustava)?
10. Okajnička kazna?
11. Kazneni lijekovi i pokore?
12. Primjena kazni?
13. Otpuštanje kazni?
14. Kažnjiva djela protiv vjere i crkvenog jedinstva?
15. Kažnjiva djela protiv crkvene vlasti i slobode Crkve?
16. Protupravno prisvajanje crkvenih službi i kažnjiva djela u njihovom vršenju?
17. Kažnjiva djela krivotvorenja?
18. Kažnjiva djela protiv posebnih obveza?
19. Kažnjiva djela protiv ljudskog života i slobode?
20. Kazne pridržane Apostolskoj stolici (nabroji)?
21. Kazne unaprijed izrečene (nabroji)?

B) SUDSKI POSTUPCI (kann. 1400 - 1752)

22. Povijesni razvoj?
23. Pojam crkvenog suda i o čemu Crkva sudi?
24. Mjerodavno sudište?
25. Različiti stupnjevi i vrste sudišta ( I., II., III. – Apostolska stolica)?
26. Redovito parbeno suđenje?
27. Usmeni parbeni postupak?
28. Parnica za proglašenje ženidbe nevaljanom?
29. Oprost od tvrde i neizvršene ženidbe?
30. Proglašenje ništavnosti sv. reda i oprost od svećeničkog celibata?
31. Kazneni sudski postupak?
32. Postupak u pretpostavljenoj smrti ženidbenog druga?

C) VREMENITA DOBRA CRKVE (kann. 1254 – 1310)

33. Pravo, svrha, subjekt?
34. Stjecanje dobara?
35. Uprava dobara?
36. Ugovori i otuđenje?
37. Pobožne namjene i pobožne zaklade?

FILOZOFIJA PRAVA

- mogućnost pismenog rada
- okvirna pitanja za usmeni:

1. Pojam filozofije i teologije prava?
2. Elementi definicije prava?
3. Pravo i moral?
4. Odnos prava i vlasti?
5. Naravno pravo?
6. Pravo i vrijeme?
7. Pravni pozitivizam?
8. Pravednost između moderne i postmoderne?
9. Princip zakonitosti?
10. Kaznena mjera?
11. Interpretacija prava?
12. Država prava: opseg i problemi?
13. Pravo, pluralizam, tolerancija?
14. Prava čovjeka?
15. Obveze čovjeka?
16. Kulturni pluralizam i univerzalnost prava?

UGOVORI IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odnosi između Crkve i političke zajednice?
2. Pojam ugovora?
3. Odnos ugovora i važećeg Zakonika?
4. Provedba ugovora?
5. Subjekti međunarodnog prava?
6. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima?
7. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture?
8. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi?
9. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima?
10. Pravilnik o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj?
11. Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama?
12. Sporazum o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj crkvi?
13. Sporazum između Hrvatske radio televizije i Hrvatske biskupske konferencije?
14. Sporazum o dušobrižništvu u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima?
15. Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve?

Institut religijskih znanosti

I.-III. KNJIGA ZAKONIKA

1. Pojam i definicija prava?
2. Temelj odnosa u društvu (pravednost)?
3. Kanonski pravni poredak?
4. Nijekanje prava u Crkvi?
5. Kanonizacija, pozitivizacija, formalizacija božanskog prava?
6. Podjela kanonskog prava?
7. Kanonski pravni izvori (razvoj kanonskog prava u povijesti Katoličke crkve)?
8. Sadržaj ZKP-1983.?
9. Uvodni kanoni I. knjige Zakonika?
10. Crkveni zakoni (kann. 7-22)?
11. Običaj (vrste, nastanak, vrijeme)?
12. Što je pojedinačni upravni akt?
13. Pojedinačna odluka i zapovijed?
14. Otpis, povlastice, oprosti?
15. Okolnosti koje utječu na položaj fizičke osobe?
16. Pravna osoba?
17. Pravni čin?
18. Sudjelovanje vjernika laika u vlasti upravljanja?
19. Crkvene službe?
20. Gubitak crkvene službe?
21. Prava i obveze vjernika?
22. Prava i obveze vjernika laika?
23. Suradnički odnosi klerici-laici?
24. Liturgijske službe vjernika laika?
25. Vjernička društva?
26. Rimski prvosvećenik?
27. Vlast Biskupskog zbora?
28. Kardinali?
29. Uređenje rimske kurije?
30. Partikularne Crkve?
31. Dijecezanski biskup?
32. Biskupske konferencije?
33. Biskupijska sinoda?
34. Biskupijska kurija?
35. Pastoralno vijeće na razini (nad)biskupije?
36. Župa?
37. Župnik (imenovanje, kvalitete, vlastite funkcije, prestanak službe)?
38. Župno pastoralno vijeće?
39. Župno ekonomsko vijeće?
40. Župa povjerena svećeniku s vlašću i ovlastima župnika uz sudjelovanje vjernika laika?
41. Zajedničke odredbe za sve ustanove posvećenog života?
42. Poklad vjere?
43. Nezabludivost rimskog prvosvećenika?
44. Nezabludivo učiteljstvo Biskupskog zbora?
45. Tri teška kršenja vjere?
46. Sudjelovanje vjernika laika u propovijedanju Božje riječi?
47. Sudjelovanje vjernika laika u katehetskom poučavanju?
48. Sudjelovanje vjernika laika u misijskoj djelatnosti Crkve?
49. Vjernik laik u poučavanju svetih znanosti?
50. Zadaće vjernika laika u sredstvima društvenog priopćavanja?
51. Vjernik laik ocjenitelj (censores)?
52. Ispovijest vjere?

IV.-VII. KNJIGA ZAKONIKA

1. Krštenje (slavljenje, krstitelj, krštenici, kumovi, upis)?
2. Potvrda (slavljenje, služitelj, potvrđenici, kumovi, upis)?
3. Presveta Euharistija (kann. 897-958)?
4. Pokora (slavljenje, služitelj, pokornik, oprosti)?
5. Bolesničko pomazanje (slavljenje, služitelj, primatelj)?
6. Sveti red (slavlje i služitelj ređenja, ređenici)?
7. Pojam i definicija ženidbe?
8. Ženidba kao sakrament?
9. Bitna svojstva ženidbe?
10. Ženidbena privola: konstitutivni element ženidbe?
11. Što prethodi sklapanju ženidbe?
12. Ženidbene zapreke općenito?
13. Ženidbene zapreke pojedinačno?
14. Ženidbena privola?
15. Kanonski oblik sklapanja ženidbe?
16. Mješovite ženidbe?
17. Pojam kažnjivog djela?
18. Pojam kazne?
19. Izopćenja latae sententiae i izopćenja ferendae sententiae?
20. Pojedinačna kažnjiva djela?
21. Svrhe crkvenih dobara?
22. Stjecanje dobara?
23. Financijski sustav Katoličke crkve u Hrvatskoj?
24. Različiti stupnjevi i vrste sudova?
25. Sudac, preslušatelji i izvjestitelji, promicatelj pravde, branitelj veze i bilježnik?
26. Vjernik laik sudac?
27. Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe?
28. Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske?